Essenza
Sopralluogo 3 Febbraio 2019 - Zeri. Paese, Bosco, e Casa.
Sopralluogo 7 Febbraio 2019 - Scuola Gabriele D'annunzio Roma.